home اخبار روز ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین


ساخت مجسمه با لاستیک ماشین

ساخت مجسمه با لاستیک : بلیک مک فارلند هنرمندی خلاق و خوش ذوق است که از لاستیک های استفاده شده و کهنه برای ساختن مجسمه های زیبا و شگفت انگیز انواع حیوانات استفاده می کند. برای هر کدام از این مجسمه ها که تکمیل آن بیش از ۱ ماه زمان برده است حدود ۱۰۰ الی ۴۰۰ لاستیک استفاده کرده است. با هم نگاهی به آثار هنری و زیبای این هنرمند خلاق بیندازیم.

یوزپلنگ آمریکایی

sculpture 1 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

پاندا

sculpture 2 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

خرس

sculpture 3 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

خرس

sculpture 4 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

نیم تنه بدن انسان

sculpture 5 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

کوسه سرچکشی

sculpture 6 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

میمون

sculpture 7 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

گلدان

sculpture 8 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

پلنگ خالدار امریکایی

sculpture 9 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

خرس و یوزپلنگ

sculpture 10 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

اسب توسن و گورکن

sculpture 11 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

هنرمند مجسمه ساز همراه با یکی از مجسمه ها

sculpture 12 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

sculpture 13 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

قبلا در مجسمه های بازیافتی از لاستیک های فرسوده نمونه های دیگری از آثار هنری یونگ هوجی تقدیمتون شد.

tasvirezendegi.ir1530 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

مجسمه سازی با لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1531 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

آثار هنری یونگ هو جی با بازیافت لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1532 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

ساخت مجسمه های بی نظیر با لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1533 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

آثار هنری یونگ هو جی با بازیافت لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1534 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

مجسمه سازی با لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1535 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

آثار هنری یونگ هو جی با بازیافت لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1536 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

ساخت مجسمه های بی نظیر با لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1538 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

مجسمه سازی با لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1539 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

آثار هنری یونگ هو جی با بازیافت لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1540 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

ساخت مجسمه های بی نظیر با لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1541 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

مجسمه سازی با لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1542 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

آثار هنری یونگ هو جی با بازیافت لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1543 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

ساخت مجسمه های بی نظیر با لاستیک های فرسوده

مجسمه های بازیافتی با لاستیک ماشین

tasvirezendegi.ir1828 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

خلق مجسمه های بی نظیر از لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1829 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

tasvirezendegi.ir1830 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

خلق مجسمه های بی نظیر از لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1831 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

tasvirezendegi.ir1832 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

خلق مجسمه های بی نظیر از لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1833 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

tasvirezendegi.ir1834 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

خلق مجسمه های بی نظیر از لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1835 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

tasvirezendegi.ir1836 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

خلق مجسمه های بی نظیر از لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1837 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

tasvirezendegi.ir1838 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

خلق مجسمه های بی نظیر از لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1839 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

tasvirezendegi.ir1840 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

خلق مجسمه های بی نظیر از لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1842 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

tasvirezendegi.ir1843 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

خلق مجسمه های بی نظیر از لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1844 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

tasvirezendegi.ir1845 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

خلق مجسمه های بی نظیر از لاستیک های فرسوده

tasvirezendegi.ir1846 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

tasvirezendegi.ir1847 - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

خلق مجسمه های بی نظیر از لاستیک های فرسوده

 

13951028000450 PhotoL - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

 

13951028000455 PhotoL - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

 

13951028000458 PhotoL - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

 

13951028000461 PhotoL - ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین

 

ساخت مجسمه با لاستیک

نوشته ساخت مجسمه با لاستیک های دور ریختنی ماشین + هنرنمایی جالب با تایر ماشین اولین بار در شهر مطلب پدیدار شد.منبع مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A