خانه » اخبار روز » نحوه پاسخگویی داوطلبان کنکور زبان‌های خارجی سال ۱۳۹۵

اطلاعیه سایت

نحوه پاسخگویی داوطلبان کنکور زبان‌های خارجی سال ۱۳۹۵

نحوه پاسخگویی داوطلبان کنکور زبان‌های خارجی سال ۱۳۹۵


نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمايشی زبان‌های خارجی در آزمون سراسری سال 1395

سازمان سنجش

 

48792 - نحوه پاسخگویی داوطلبان کنکور زبان‌های خارجی سال 1395

 

گروه زبان­هاي خارجي، گروهي  سخت يا آسان؟

اگر بخواهيم تنوع و تعدد درس­هاي يک گروه آزمايشي را ملاک آساني يا سختي آن گروه به حساب بياوريم، گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي، آسان­ترين گروه آزمايشي در آزمون سراسري است؛ زيرا به غير از درس‌هاي عمومي، که در تمام گروه­هاي آزمايشي مشترکند، تنها يک درس تخصصي به نام زبان تخصصي دارد؛ اما واقعيت اين است که تعدادي از داوطلبان اين گروه آزمايشي، بسيار توانمند هستند و با آمادگي در اين گروه آزمايشي شناور شرکت مي‌کنند و محدوديت دروس تخصصي اين گروه، باعث مي‌شود که بيشتر روي درس‌هاي عمومي سرمايه‌گذاري کنند؛ از همين رو، گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي، به نسبت تعداد حاضران در جلسه آزمون، بيشترين تعداد 100 درصد پاسخگويي را در درس­هاي عمومي در بين داوطلبان گروه­هاي آزمايشي مختلف دارد؛ براي مثال، در درس زبان و ادبيات فارسي در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني 0006/۰ درصد داوطلبان، در گروه آزمايشي علوم تجربي ۰۰۱/۰ درصد داوطلبان، در گروه آزمايشي علوم انساني ۰۰۰۶/۰ درصد داوطلبان، در گروه آزمايشي هنر ۰۰۴/۰ درصد داوطلبان و در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي 006/۰ درصد داوطلبان به ۱۰۰ درصد سؤال­هاي اين درس پاسخ صحيح داده‌اند. همچنين درس زبان تخصصي اين گروه آزمايشي، نياز به تسلط بر يکي از زبان خارجي انگليسي، فرانسه يا  آلماني در سطحي فراتر از کتاب‌هاي درسي زبان آموزش و پرورش دارد.

 

 

زبان تخصصي را جدي بگيريد

بي‌شک، درس زبان تخصصي، مهم­ترين درس در آزمون گروه آزمايشي زبان­هاي خارجي است و بيشترين ضريب را نيز در بر دارد (ضريب تخصصي 4 که با توجه به ضريب 3 بودن درس‌هاي تخصصي، در حقيقت ضريب اين درس 12 مي‌شود)، اما در عمل مي‌بينيم که تعداد قابل توجهي از داوطلبان اين گروه آزمايشي، به اين درس توجه لازم را ندارند؛ تا جايي که سال گذشته 60 درصد داوطلبان در اين درس، نمره کمتر از 10 درصد کسب نموده‌اند.

شايد علت اين امر، آن است که گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي، يک گروه شناور است و داوطلبان آزمون سراسري مي‌توانند علاوه بر گروه آزمايشي تخصصي خود، در اين گروه نيز شرکت کنند. در نتيجه عده‌اي از داوطلبان، بدون آمادگي لازم و مطالعۀ درس تخصصي اين گروه آزمايشي، در جلسۀ آزمون حاضر مي­شوند و به سؤال‌هاي تخصصي آن پاسخ مي‌دهند.

 

گفتني است که در آزمون سال ۱۳۹۵، ۹۴ هزار و ۹۲۶ داوطلب گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي،در جلسۀ آزمون سراسري حضور داشته‌اند. ذکر اين نکته نيز مهم است که ميانگين درس‌ها در هر سال يکسان نيست؛ براي مثال، سال  93، هيچ يک از داوطلبان اين گروه آزمايشي در درس‌­هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان عربي و زبان تخصصي به 100 درصد سؤال­ها پاسخ صحيح نداده‌اند، اما سال 94، 3 داوطلب در درس زبان و ادبيات فارسي، 16 داوطلب در زبان عربي و 1 داوطلب در زبان تخصصي به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده و در سال 95، 6 داوطلب در درس زبان و ادبيات فارسي، 134 داوطلب در زبان عربي و 2 داوطلب در زبان تخصصي به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند.

 

در جدول ارايه شده در زير، غير از داوطلباني که به تمام سؤال­ها پاسخ غلط داده و در نتيجه درصد 33- را کسب کرده و داوطلباني که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، ساير داوطلبان، در گروه‌هاي 10 درصدي مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

لازم به يادآوري است که کران پايين تمام بازه‌ها در کران بالاي طبقه قبلي لحاظ شده است.

 

 

ميانگين و فراواني نمرات خام دروس اختصاصي حاضران در جلسه در رشته‌هاي با آزمون گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي

 

محدوده نمرات

زبان و ادبيات فارسي

زبان عربي

فرهنگ و معارف اسلامي

زبان خارجي

زبان خارجي تخصصي

تعداد

ميانگين

تعداد

ميانگين

تعداد

ميانگين

تعداد

ميانگين

تعداد

ميانگين

-۳۳/۳۳_-۳۰

۰

۰/۰

۱

-۳۳/۳

۰

۰/۰

۱

-۳۳/۳

۱

-۳۱/۴

-۳۰_-۲۰

۲۴

-۲۲/۶

۲۸

-۲۳/۶

۳۵

-۲۲/۲

۹۸

-۲۲/۳

۳

-۲۰/۶

-۲۰_-۱۰

۳۴۹

-۱۳/۰

۳۱۹

-۱۳/۱

۴۶۱

-۱۳/۰

۱۲۵۵

-۱۳/۰

۲۳۰

-۱۱/۹

-۱۰_۰

۶۱۶۵

/۲

۱۳۰۲۸

/۲

۶۶۸۱

/۲

۱۷۰۰۹

/۵

۲۰۳۴۶

/۹

۰_۱۰

۱۲۸۸۲

۵/۸

۱۹۹۲۶

۵/۶

۱۱۲۸۱

۵/۶

۱۷۰۴۵

۵/۲

۳۶۴۱۲

۴/۳

۱۰_۲۰

۲۰۴۵۳

۱۵/۵

۲۴۷۱۰

۱۵/۱

۱۴۶۰۹

۱۵/۴

۱۴۴۶۰

۱۵/۱

۱۴۱۹۴

۱۴/۷

۲۰_۳۰

۱۷۷۷۳

۲۵/۳

۱۳۷۵۶

۲۴/۹

۱۲۳۴۰

۲۵/۳

۹۶۵۲

۲۵/۱

۸۱۴۴

۲۴/۹

۳۰_۴۰

۱۶۸۸۳

۳۵/۱

۸۹۶۸

۳۴/۹

۱۳۶۰۲

۳۵/۳

۸۹۵۸

۳۵/۰

۵۳۷۲

۳۵/۰

۴۰_۵۰

۹۷۹۲

۴۵/۰

۴۹۶۳

۴۵/۰

۱۰۹۵۷

۴۵/۳

۶۴۴۰

۴۵/۲

۳۷۲۱

۴۵/۰

۵۰_۶۰

۶۲۳۷

۵۴/۷

۳۶۹۲

۵۵/۰

۱۰۳۶۸

۵۵/۲

۶۳۶۷

۵۵/۲

۲۵۲۵

۵۴/۹

۶۰_۷۰

۲۵۹۳

۶۴/۸

۲۱۱۲

۶۵/۱

۶۹۳۱

۶۵/۲

۵۰۶۵

۶۵/۵

۱۸۱۹

۶۵/۰

۷۰_۸۰

۱۳۴۲

۷۴/۷

۱۷۹۸

۷۵/۲

۵۱۱۵

۷۵/۱

۴۷۰۸

۷۵/۶

۱۲۳۵

۷۵/۰

۸۰_۹۰

۳۵۲

۸۴/۷

۱۰۴۱

۸۵/۵

۲۰۳۷

۸۵/۱

۲۷۸۴

۸۵/۸

۷۱۶

۸۴/۵

۹۰_۱۰۰

۷۵

۹۳/۰

۴۵۰

۹۳/۵

۴۵۵

۹۳/۲

۸۶۹

۹۳/۹

۲۰۶

۹۲/۸

۱۰۰ درصد

۶

۱۰۰/۰

۱۳۴

۱۰۰/۰

۵۴

۱۰۰/۰

۲۱۵

۱۰۰/۰

۲

۱۰۰/۰

کل

۹۴۹۲۶

۲۶/۴

۹۴۹۲۶

۲۰/۷

۹۴۹۲۶

۳۳/۶

۹۴۹۲۶

۲۶/۱

۹۴۹۲۶

۱۳/۸

 

همچنين در جدولي ديگر، ميانگين، کمترين و بيشترين درصد نمرات خام ۵۰ نفر اول کشوري گروه آزمايشي زبان­هاي خارجي، در درس‌هاي عمومي و اختصاصي اين گروه آمده است.

 

 

 

ميانگين، کمترين و بيشترين درصد نمرات خام دروس گروه آزمايشي  زبان‌هاي خارجي در بين رتبه‌هاي کشوري کمتر از 50

 

زبان و ادبيات فارسي

زبان عربي

فرهنگ و معارف اسلامي

زبان خارجي

زبان خارجي تخصصي

ميانگين

۸۵/۷

۹۱/۱

۹۱/۲

۹۶/۸

۷۶/۸

کمترين درصد

۵۳/۴

۶۱/۴

۷۰/۷

۷۸/۷

۲۲/۴

بيشترين درصد

۱۰۰/۰

۱۰۰/۰

۱۰۰/۰

۱۰۰/۰

۱۰۰/۰

 منبع کنکور

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A