خانه » اخبار روز » ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)

اطلاعیه سایت

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)


حاج محمود کریمی:

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۵ حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۵ حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شب چهارم فاطیمه اول ۹۵ حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شب پنجم فاطیمه اول ۹۵ حاج محمود کریمی

کربلایی جواد مقدم:

دانلود مداحی استقبال از فاطمیه ۹۵ کربلایی جواد مقدم

 دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ کربلایی جواد مقدم

دانلود مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۵ کربلایی جواد مقدم

 حاج محمدرضا طاهری:

دانلود مداحی شب اول فاطیمه اول ۹۵ حاج محمدرضا طاهری

دانلود مداحی شب دوم فاطیمه اول ۹۵ حاج محمدرضا طاهری

دانلود مداحی شب سوم فاطیمه اول ۹۵ حاج محمدرضا طاهری

دانلود مداحی شب چهارم فاطیمه اول ۹۵ حاج محمدرضا طاهری

حاج سید مجید بنی فاطمه:

دانلود مداحی ایام فاطمیه ۹۵ مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی شب اول فاطیمه اول ۹۵ سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی شب دوم فاطیمه اول ۹۵ سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی شب سوم فاطیمه اول ۹۵ سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی شب شهادت فاطمیه اول ۹۵ مجید بنی فاطمه

حاج حسین سیب سرخی:

دانلود مداحی شب شهادت فاطمیه اول ۹۵ حسین سیب سرخی

حاج سعید حدادیان:

دانلود مداحی روز اول فاطمیه اول ۹۵ حاج سعید حدادیان

دانلود مداحی روز دوم و سوم فاطمیه اول ۹۵ سعید حدادیان 

حاج حمید علیمی:

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ حاج حمید علیمی

دانلود مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۵ حمید علیمی

حاج مهدی اکبری:

دانلود مداحی شب شهادت فاطمیه اول ۹۵ مهدی اکبری

حاج میثم مطیعی:

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ حاج میثم مطیعی

حاج روح الله بهمنی:

دانلود مداحی شب اول فاطیمه اول ۹۵ حاج روح الله بهمنی

دانلود مداحی شب دوم فاطیمه اول ۹۵ حاج روح الله بهمنی


 fatem94 - ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)


مراسمات اجرا شده فاطمیه ۹۵:

حاج محمود کریمی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم ۹۴ محمود کریمی

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم ۹۴ حاج محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ حاج محمود کریمی

شب اول فاطمیه دوم ۹۴ حاج محمود کریمی

مداحی شب دهم فاطمیه دوم ۹۴ محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۴ حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمود کربمی + تصویری

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم ۹۴ حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ حاج محمود کریمی

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ حسین سیب سرخی – شاهرود

مداحی فاطمیه اول ۹۴ حاج حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه دوم ۹۴ حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه اول ۹۴ حسین سیب سرخی

کربلایی جواد مقدم:

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ جواد مقدم

ایام فاطمیه دوم سال ۱۳۹۴ کربلایی جواد مقدم

مداحی فاطمیه دوم ۹۴ کربلایی جواد مقدم

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه دوم ۹۴ جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۴ جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ جواد مقدم

حاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هفتم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هشتم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم فاطمیه دوم ۹۴ محمدرضا طاهری

مداحی شب دهم فاطمیه دوم ۹۴ محمدرضا طاهری

مداحی شب اول تا سوم فاطمیه اول ۹۴ محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول ۹۴ محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول ۹۴ حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول ۹۴ محمدرضا طاهری

مداحی شب فاطمیه اول ۹۴ حاج محمدرضا طاهری

حاج مجید بنی فاطمه:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم ۹۴ سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم ۹۴ سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ سید مجید بنی فاطمه – شاهرود

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ سید مجید بنی فاطمه – ساوه

مداحی شام شهادت فاطمیه اول ۹۴ سید مجید بنی فاطمه

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول ۹۴ سید مجید بنی فاطمه

مداحی فاطمیه اول ۹۴ سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول ۹۴ سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۴ مجید بنی فاطمه

حاج میثم مطیعی:

مداحی شام شهادت فاطمیه دوم ۹۴ حاج میثم مطیعی

مداحی شب دوم و سوم فاطمیه اول ۹۴ حاج میثم مطیعی

مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۴ حاج میثم مطیعی

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم ۹۴ حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ مهدی میرداماد – ساوه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه دوم ۹۴ سید مهدی میرداماد

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم ۹۴ سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۴ حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ سید مهدی میرداماد

مداحی حاج مهدی اکبری:

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ مهدی اکبری

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ حاج مهدی اکبری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول ۹۴ حاج مهدی اکبری – ساوه

مداحی فاطمیه اول ۹۴ حاج مهدی اکبری

مداحی حاج حمید علیمی:

مداحی شب ششم فاطمیه دوم ۹۴ کربلایی حمید علیمی

مداحی شب هفتم فاطمیه دوم ۹۴ کربلایی حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ کربلایی حمید علیمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ کربلایی حمید علیمی

مداحی حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم ۹۴ عبدالرضا هلالی

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول ۹۴ عبدالرضا هلالی

مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۴ عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه اول ۹۴ حاج عبدالرضا هلالی

حاج سعید حدادیان:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم ۹۴ سعید حدادیان

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ حاج سعید حدادیان

مداحی روز اول تا سوم فاطمیه دوم ۹۴ حاج سعید حدادیان

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ حاج سعید حدادیان

حاج روح الله بهمنی:

مداحی ایام فاطمیه دوم ۹۴ حاج روح الله بهمنی

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول ۹۴ روح الله بهمنی

مداحی شب دوم فاطمیه اول ۹۴ حاج روح الله بهمنی

مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۴ حاج روح الله بهمنی

 دیگر مداحان:

مداحی شب دوم فاطمیه دوم ۹۴ حاج مهدی مختاری

مداحی شب اول فاطمیه دوم ۹۴ حاج مهدی سلحشور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

گلچین مداحی ویژه فاطمیه:

مداحی شب غمم سر نشد که نشد – محمود کریمی

مداحی درد پهلو خوب نه بد تر شده این روز ها – محمود کریمی

مداحی زهرا تو را قسم به دیده ی تر – حسین سیب سرخی

مداحی ای ماه آسمون من همدم و هم زبون من – کربلایی جواد مقدم

مداحی اگه غریبی من هستم سپر نداری این دستم – سید مهدی میرداماد

مداحی رو به آسمون نگات گواه روز آخره – سید مجید بنی فاطمه

مداحی منم و عمری روز خوش ندیدن – حاج محمود کریمی

مداحی سوت و کور خونه دلا پریشونه – حاج محمود کریمی

مداحی اگه میشه نفس بزن اگه میشه دووم بیار – سید مجید بنی فاطمه

مداحی زمین و زمون بی تاب و مضطر – حاج محمود کریمی

مداحی گفتن ندارد کوچه شلوغ و جای یکی سوزن ندارد – محمود کریمی

مداحی دیگه حرفام اشاره است – حاج محمود کریمی

مداحی شب اومده میدونم وقتش شده میدونم – حاج محمود کریمی

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مداحی دیجیتال:

مداحی تنظیم دیجیتال خدانگهدار – محمود کریمی – ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دل آسمونی – حاج محمود کریمی – ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دردها – حاج محمود کریمی – ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال بمان – حاج محمود کریمی – ویژه فاطمیه


دانلود مداحی ایام فاطمیه مطیعی – بروزترینها

berouztarinha.com/search/?q=دانلود+مداحی+ایام+فاطمیه+مطیعی

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ حاج میثم مطیعی …. مراسمات اجرا شده فاطميه ۹۵: حاج محمود کریمی: دانلود مداحي شب اولفاطميه اول ۹۵ حاج محمود کریمی دانلود مداحي شب دوم …

مداحها دهه فاطیمه ۹۵ – بروزترینها

berouztarinha.com/search/?q=مداحها+دهه+فاطیمه+۹۵

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س) مجموعه ای از مراسمات و مداحی های سال های گذشته، گلچین مداحی ویژه ایام فاطمیه و دیگر مطالب مرتبط با این ایام…. مراسمات اجرا شده فاطمیه ۹۵: …

روضه فاطمیه ۹۵ | سالیوان خبر – rss – صفحه اصلی

nayab95.salivannews.ir/list/روضه+فاطمیه+۹۵.html

تاریخ ایام فاطميه سال ۹۵ – آسمونی www.asemooni.com › دین و اندیشه › مناسبت های مذهبی … دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول۹۵ حاج محمود کریمی …. مراسمات اجرا شده سال ۹۴

روضه فاطمیه ۹۵ | سالیوان خبر – صفحه اصلی

myensha.salivannews.ir/list/روضه+فاطمیه+۹۵.html

تاریخ ایام فاطميه سال ۹۵ – آسمونی www.asemooni.com › دین و اندیشه › مناسبت های مذهبی … دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول۹۵ حاج محمود کریمی …. مراسمات اجرا شده سال ۹۴

فاطمیه تهران | » نوحه ۹۵

www.fatemiyehtehran.ir/نوحه-۹۵/

گلچین صوتی مداحی (زمینه و نوحه) با نوای حاج میثم مطیعی اجرا شده در ایام فاطمیه و … Oct 10, 2016 – دانلود مراسم شب هشتم محرم ۹۵ با مداحی مهدی رسولی, Mehdi Rasoli …

پایگاه جامع مداحی حاج میثم مطیعی

جلسه عزاداری شب دوم (فاطمیه اول) سال ۱۳۹۵ با نوای حاج میثم مطیعی و برادر وحید نادری که …. گلچین صوتی مداحی (زمینه و نوحه) با نوای حاج میثم مطیعی اجرا شده در ایام فاطمیه و … جلسه هفتگی مورخ ۹۵/۱۱/۰۳ هیأت میثاق با شهدا بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق … ارتباط با مدیرسایت · پخش زنده مراسم ها · فضــــــــای مجــــــــازی · پیونـــــــدها.

پایگاه اینترنتی عبرات

کلیپ تنظیم شده با عنوان من و مادر در رثای بانوی بی حرم حضرت زهرا(س) کاری از گروه … عزاداری شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۴مراسم هیئت رایة العباس علیه السلام با نوای حاج …

صوتی – هیئت عشاق المهدی

ashoraeyan.com/index.php/voice.html?start=30

مراسم شهادت امام هادی علیه السلام در سال ۹۵ | عاشوراییان | عاشورائیان | عشاق المهدی … صدای حاج علی بیات در هیات عشاق المهدی (عج)مسجد حضرت ولیعصر(عج) شهر چغادک اجرا شده است. … مراسم شب پنجم فاطمیه دوم سال ۹۴ | عاشوراییان | عاشورائیان | عشاق المهدی …

دانلود مداحی ویژه فاطمیه ۹۵ جواد مقدم – ایمگ

chanelha.rzb.emeg.ir/post50577.html

دانلود مداحی ویژه فاطمیه ۹۵ جواد مقدم. دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا(س) ۹۵ جواد مقدم. مداحی شهادت حضرت زهرا(س) ۹۵ جواد مقدم. مراسمات اجرا شده سال ۹۴٫ با مداحی کربلایی جواد …

مداحي هاي کريمي براي فاطميه ۹۵ – صفحه‌اصلی

baztabonline.net/search/?q=مداحي+هاي+کريمي+براي+فاطميه+۹۵

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ حاج محمود کریمی … در آخرین اخبار ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ۰ بازدید گلچین صوتی مداحی (زمینه و نوحه) با نوای حاج میثم مطیعی اجرا شده در ایام فاطمیه و …. قبل از آغاز مسابقه نیز مراسمی برای گرامیداشت شهدای چوار برگزار می‌شود.

مداحی فاطمیه سال۹۵ – صفحه‌اصلی

baztabonline.net/search/?q=مداحی+فاطمیه+سال۹۵

۱۳ ساعت پیش – دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ حاج محمود کریمی … نوای حاج میثم مطیعی اجرا شده در ایام فاطميه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ در ادامه آماده دریافت می باشد. …. مراسم عزاداری فاطمیه در حرم مطهر امام‌خمینی(ره) برگزار می‌شود.

مداحی ایام فاطمیه سال ۹۵ – صفحه‌اصلی

baztabonline.net/search/?q=مداحی+ایام+فاطمیه+سال+۹۵

۳ روز پیش – دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول ۹۵ حاج محمود کریمی … نوحه) با نوای حاج میثم مطیعی اجرا شده در ايام فاطميه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از سال ۱۳۸۹ … میثم مطیعی در شب شهادت حضرت زهرا‌ (س) شب اول مراسم فاطميه اول ۱۳۹۵ هیأت میثاق با شهدا …

مهدی رعنایی

دسته بندی : اعلام مراسمات. ۷۹ بار. Fatemieh ۹۵ … اعلام مراسم اربعین ۱۳۹۵ … مجموعه نوحه های زیبای شهادت امام حسن مجتبی (ع) سال ۱۳۹۵ اجرا شده در مشهد مقدس به صورت …

کربلایی آرش پیله ور

ensiatalhora.mihanblog.com/

دهه آخر ماه صفر۹۵(شب چهارم) مشهدالرضا(ع) هیئت دیوانگان حسین(ع)کاشان … ایام شهادت حضرت زهرا(س)فاطمیه اول۹۴ هیئت یا حیدر کرار یزدل(کاشان). مجموعه نوحه های ایام شهادت … آرش پیله ور که در هیئت انسیة الحورا(س)تهران اجرا شده است را به صورت. صوتی از …

سایت رسمی کربلایی رسول عموشاهی |

اعلام مراسم دهه ی اول محرم – پنج شنبه ,۸ مهر , ۱۳۹۵ … برچسب ها : رمضان۹۵, کربلایی رسول عموشاهی, یا امیرالمومنین حیدر … مجموعه نوحه های زیبای ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۴ اجرا شده در هیئت مکتب البکاءو هیئت دیوانگان شاهزاده علی اکبر (ع ) به صورت صوتی با …

دانلودمداحی فاطمیه ۹۵ | جستجو | برفی

tsnimegolbrg.barfyi.ir/list/دانلودمداحی+فاطمیه+۹۵.html

تاریخ ایام فاطميه سال ۹۵ – آسمونی www.asemooni.com › دین و اندیشه › مناسبت … دکور بنت محمد مخصوص ایام فاطميه این دکور از دو کتیبه عمودی و یک کتیبه افقی ساخته شده … لایه باز دریافت کنید تا بتوانید به صورت یک لایه و یا چند لایه اجرا کنید. … فهرست نام فایل دانلود این مراسم به شرح زیر است برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه …

ابالاحرار: سایت حمید علیمی و حسین سیب سرخی مراسم …

abalahrar.ir/مراسم-تصویری-تازه-پخش-شدهفاطمیه-۱۳۹۳-سیب-س/

۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فایل های تصویری مراسم ایام فاطمیه (۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳) که در هیات عاشقان اهل بیت اهواز با نوای حاج حسین سیب سرخی و حاج محمد کمیل اجرا شده است و به …

متن روضه بیبی رقیه جواد مقدم ۹۵ – وب سایت

drrajabi.blogreader.biz/…/متن%۲۰روضه%۲۰بیبی%۲۰رقیه%۲۰جواد%۲۰مقدم%۲۰۹۵-…

۲۲ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مراسمات اجرا شده: … مداحی حضرت معصومه ۹۵. مراسمات : مداحی وفات حضرت معصومه(س) ۹۴ محمود کریمی و …. دانلود مداحی فاطمیه اول ۹۵ حسین سیب سرخی.

کانال ایام فاطمیه سال ۹۵ :: کانال و گروه تلگرام

group-channel.blog.ir/1395/11/10/ایام-فاطمیه-سال-۹۵

۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – قول ۹۵ روز، شهادت حضرت زهرا(س) در آن واقع شده است، دهه فاطمیه دوم گفته می شود. … Mar 29, 2013 – آیا برگزاری مراسم عقد و عروسی در ایام فاطمیه جایز است؟ ….. علی با صدای حمید رضا علیمی · مناجات های اجرا شده در ماه شعبان سال ۱۳۸۸ .

مراسمات

booyeharam.com/category/marasem/

مراسم عزاداری ایام شهادت امام کاظم (علیه السلام) ۹۵ ، هیئت حر ریاحی سیرجان، که با نوای گرم و دلنشین کربلایی کربلایی مجتبی رمضانی اجرا شده است را می توانید به صورت صوتی از طریق ادامه … تاريخ: … سیدعلی فالی/ فاطمیه دوم ۹۴/ سیرجان. سیدعلی …

حضور سخنران غیر بومی در ایام فاطمیه/ برگزاری مراسمات …

khabarfarsi.com/u/33239698

۲ روز پیش – حضور سخنران غیر بومی در ایام فاطمیه/ برگزاری مراسمات عزاداری در سراسر استان … به صفر و روزهای سالم نیز از ۷۵ روز در سال ۹۲ به ۲۳۹ روز در سال ۹۵ رسید. … تومان توسط بخش خصوصی و با افق ۷۰ نفر اشتغالزایی اجرا شده است.

دانلود مداحی ویژه فاطمیه ۹۵ سید مهدی میرداماد

www.websiteirani.ir/post/761923/دانلود-مداحی-ویژه-فاطمیه۹۵-سید-مهدی-میرداماد

دانلود مداحی ویژه فاطمیه ۹۵ سید مهدی میرداماد دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا(س) ۹۵ سید مهدی میرداماد & amp nbsp مراسمات اجرا شده سال ۹۴ با مداحی سید مهدی میرداماد آماده …

حمید علیمی

ششم محرم ۹۵ (اصفهان) مراسم کامل ششم محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی مکان برگزاری : اصفهان … شهادت امام حسن (ع) مشهد ۹۵ مراسم کامل شهادت امام حسن (ع) با مداحی کربلایی …. گزارش تصویری از مراسم فاطمیه دوم ۹۴ هیئت مکتب الحسین (ع)اصفهان … مناجات حضرت علی با صدای حمید رضا علیمی · مناجات های اجرا شده در ماه شعبان سال ۱۳۸۸ …

آرشیو موضوعی – تعزیه سرای سبز

tazyehsarayesabz.blogfa.com/author/tazyehsarayesabz?p=1

آن مرحومه شنبه ۴/۲/۹۵ از ساعت ۲بعدازظهر ازشهرک امام خمینی به طرف روستای کهک تفرش و مراسم ختم هم در … اجرای مراسمتعزیه خوانی سال ۱۳۹۴ تفرش حسینیه ششناو.

وارثان – پایگاه اطلاع رسانی هیئت رزمندگان اسلام قم

تاریخ ایجاد در دوشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۵ ۰۹:۳۱ | نوشته شده توسط میثم انوری (خادم الشهداء) | بازدید: ۳۲۴ … ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) با اجرای هیئت رزمندگان اسلام قم برگزار گردید. … مراسمات موکب هیئت رزمندگان اسلام قم – اربعین – ۳۰ آبان ۹۵.

هیئت شهدای گمنام کاشان – آپارات

www.aparat.com/toorajizade.ir/هیئت_شهدای_گمنام_کاشان

آخرین ویدیو کانال شور پایانی زیبای سیدالشهداء-اردیبهشت۹۵-امیرحسین ظاهری … تیزر زیبای مراسم ولادت حضرت زهرا(س)-فروردین۹۵ … است » با نوای مداح نوجوان امیرحسین ظاهری ، اجرا شده در شب سوم مراسم عزاداری ایام شهادت بانوی دوعالم حضرت زهرا(س) ، هیئت شهدای گمنام کاشان. … تیزر جلسات فاطمیه هیئت شهدای گمنام کاشان/ اسفند ۱۳۹۴٫

جشن رمضان ۹۵ تهران | محل برگزاری جشن رمضان ۹۵ – کیمیا …

kimiastone.com › صفحه اصلی › مذهبی

۱۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – جشن رمضان ۹۵ تهران | محل برگزاری جشن رمضان ۹۵ ویژه برنامه جشن رمضان شبکه پنج سیما … ظرفیت های ایجاد شده توانست به عنوان میزبان امسال جشن رمضان انتخاب شود و این فرصت مناسبی … مراسم ایام فاطمیه ۹۵ کجا برگزار می شود؟

جواد مقدم مراسم شب چهارم محرم ۹۵ | یک نت | لحظه تحویل سال ۹۶ | …

www.yeknet.ir/node/743353/جواد-مقدم-مراسم-شب-چهارم-محرم-۹۵

۲۰ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – صفحه مخصوص ایام فاطمیه (مداحی،پوستر،اس ام اس) حتما ببینید … یک نت دانلود مداحی جواد مقدم مراسمشب چهارم محرم ۹۵ – مهر ۹۵ هيئت خادم الرضاي قم … محرم ۹۴ با نوای گرم کربلایی جواد مقدم که در هیئت غریب مدینه امیرکلا اجرا شده است را …

هیأت مذهبی باب الحسین(علیه السلام)مشهد

www.babolhoseein.blogfa.com/

گلچین مراسم شب قدر ۱۳۹۲ اجرا شده در هیأت باب الحسین(ع)توسط برادر مسعود رضایی. مناجات شب ۲۱ … دانلود مراسم فاطمیه ۹۵روز با نوای مسعود رضایی. موضوع: دانلود …

دوستداران حاج منصور ارضی

زیارت عاشورا ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ – روز هشتم فاطمیه اول · زیارت عاشورا ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ – روز هفتم فاطمیه اول · شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۵ – مسجد ارک · زیارت عاشورا ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ …

مسجد امام منتظر(ع)-کلهری – خانه

مراسم جشن ولادت حضرت زینب سلام الله علیهابا سخنرانی استاد بندانی نیشابوری … که در شب شانزدهم محرم در مسجد امام منتظر علیه السلام اجرا شده است را دانلود فرمایید.

تاریخ ایام فاطمیه ۹۵ – فارسی بلاگ

golchin96.rzb.fablog.in/post511804.html

که طبق قول ۹۵روز،شهادت حضرت زهرا(س) در آن واقع شده است،دهه فاطمیه دوم گفته می شود. … آیا برپائی مراسم عزاداری در ایامفاطمیه با توجه به مخالفت برخی دستگاههای …

شروع دهه فاطمیه ۹۵ از چه روزی است – آی وی نیوز

ivnews.ir/search/?q=شروع+دهه+فاطمیه+۹۵+از+چه+روزی+است

شروع دهه فاطمیه سال ۹۵ از چه روزی است؟ ۲ هفته پیش مذهبی ستاره ۱۴٫ شروع دهه فاطميه ۹۵ از روز ۲۳ بهمن می باشد. … دل هاشده دوباره پريشانِ مادرت آقا بيا به مجلسِ ما جانِ مادرت روزي فاطميه ي ما را زياد كن …. وارث: مراسم عزاداری ایام فاطميه اول با سخنرانی حجت الاسلام انصاریان در هیئت … اپليكيشن مهستان توسط مدیانا طراحي و اجرا گرديده است.

وبلاگ مداحی دوستداران مهران بارانی

۱۳۷۴maryam.blogfa.com/

مراسم جمعه۹۵/۲/۱۰ مداحی مهران بارانی در شهرستان جیرفت هیئت روضه الرقیه س. مراسم. جمعه۹۵/۲/ … برچسب‌ها: اعلام مراسمایام فاطمیه ۹۴ با مداحی مهران باران … مراسم شهادت امام رضا (ع) ۹۴ بامداحی مهران بارانی در هیئت مکتب العباس اجرا شده میتوانید دانلود کن.

دانلود مداحي و آهنگ جديد ۹۵

دانلود مداحي جديد ۹۵ , دانلود آهنگ جدید , دانلود مداحي كريمي ,دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم ,دانلود … گلچین فاطمیه (زمینه و نوحه) گلچین صوتی مداحی (زمینه و نوحه) با نوای حاج میثم مطیعی اجرا شده در ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) … بیت الاحـزانمشـده این ویرونه محمود کریمی ایام فاطمیه ۹۵ … بخش ویژه مراسمات ایام فاطمیه ۹۵ – ۹۶ …

تماس با ما – رهپویان وصال

rahpouyan.com/page.asp?tid=44

۱۸ آذر ۱۳۸۹ ه‍.ش. – خانم بانشی: سلام میشه زمان و هزینه سفر جمکران نیمه شعبان ۹۵ را کامل بگویید ممنون جمعه ۱۰ اردیبهشت … شنبه شب و یکشنبه صبح (۲۲ و ۲۳ اسفند) مراسم فاطمیه دوم هست. …… ضمنا دو کتاب بسیار مناسب برای کانون های مساجد نیز توسط ما چاپ شده است که با تخفیف ویژه قابل ارائه می باشد: … چه برنامه هایی اجرا میشود؟

دانلود مداحي جديد ۹۵ – حاج حسین فخری

nohekhon.blogfa.com/category/19

۶ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دانلود مداحي جديد ۹۵ – حاج حسین فخری – دانلود مداحي كريمي,مداحي كريمي,دانلود مداحي محرم,مداحي جديد دانلود,مداحي جديد … فهرست نام فايل دانلود اين مراسم به شرح زير است براي دانلود به ادامه مطلب مراجعه كنيد … دیدار مقام معظم رهبری با فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه اجرا شده ….. بخش ویژه مراسمات ایام فاطمیه ۹۵ – ۹۶٫

مداحی هادی غفوری

تصویری های ایام محرم و صفر ۹۵. تصویری های … گلچینی از جدیدترین سبک ها و صوتی های کربلایی هادی غفوری در محرم ۹۵اجرا شده در شهادت امام رضا (ع) به روایتی

دانلود مداحی میثم مطیعی | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/category/دانلود%۲۰مداحی%۲۰میثم%۲۰مطیعی

جلسه عزاداری شب اول (فاطمیه اول) سال ۱۳۹۴ با نوای حاج میثم مطیعی و مهدی رسولی، که در “هیأت میثاق با شهداء ” بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) اجرا شده است، به … مراسم عزاداری شب شام غریبان محرم الحرام سال ۱۳۹۴ با مداحی حاج میثم مطیعی در هیات …

پربیننده ترین خبرهای ۴ساعت گذشته خبرگزاری ها – …

www.farhangiannews.ir/rss-34-پربیننده%۲۰ترین%۲۰خبرهای%۲۰۴ساعت%۲۰گذشت…

۱- عکس های منتشر شده از مراسم مورد اشاره، نشان می دهد که خانم های عضو هیئت همراه نخست … روزنامه های اقتصادی امروز دوشنبه ۲۵ بهمن ۹۵ را در اینجا مشاهده کنید. …. با اجرای زنده علی لهراسبی و با حضور خانواده شهید آتش نشان “امیر حسین داداشی”اجرا شد. … مناسبت بزرگداشت ایام فاطمیه در هیأت محبان الزهرا(س) تهران به سخنرانی پرداخت و گفت: …

پايگاه خبری افکارنيوز

… گزارش تصویری · عزاداری فاطمیه خادمین حرم حضرت ابوالفضل و امام حسین(ع)/ گزارش تصویری …. چرا دولت تعهدش در قبال بافت‌های فرسوده را اجرا نمی‌کند؟ واکنش مهاجم …

حاج میثم مطیعی – شب اول محرم ۹۵ – چگونه دل دهد، به دنیا سینه …

rasekhoon.net › چندرسانه ای › مداحی › میثم مطیعی › سال ۱۳۹۵ › محرم ۱۳۹۵

۱۲ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – حاج احمد واعظی – ایام فاطمیه ۹۵ – عمریه زار زینبم (شور زیبا مدافعان)شعر و سبک از سید سعید ضیاتبار …. وحید نادری – شب اول محرم ۹۵شده فصل میثاق دل با شهیدان (دم آغازین) … حاج میثم مطیعی – شب اول محرم ۹۵ – دعای پایانیمراسم … که در هیأت میثاق با شهدای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) اجرا شده است.

برنامه مراسم ها و ریز نقش های حسینیه ابوالفضل(ع) قودجان سال ۹۵

www.taziehbadrood.loxblog.com/…/برنامه%۲۰مراسم%۲۰ها%۲۰و%۲۰ریز%۲۰نقش%۲…

۸ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – این وبلاگ برای توسعه وترویج تعزیه شهرستان ساخته شده وبه هیچ عنوان از شخص یاگروه خاصی …. برنامهمراسم ها و ریز نقش های حسینیه ابوالفضل(ع) قودجان سال ۹۵ … برچسب ها : تعزیه بادرود، اخبار حسینیه قودجان خوانسار۹۵، تقسیم نقشها، تعزیه … اطلاعیه برگزاری تعزیه در ایام فاطمیه در روستای دینان اصفهان(۱۸۴۶).

استان البرز – ایرنا

کرج – ایرنا- استاندار البرز در بازدید میدانی از روند احیای باغ تاریخی سیب مهر شهرکرج گفت: با اقدامات انجام شده این باغ به عنوان الگوی باغداری در کشور قرار خواهد …

خبر – صدا و سیمای خوزستان

ویژه برنامه تحویل سال مرکز خوزستان به نام “یک یک” در نوروز ۹۵ بیشترین تعداد …. هاي آغاجاري ، حميديه ، گتوند ، هفتکل ، ايذه ، بندر ماهشهر و اميديه اجرا شده اند. … استاندار خوزستان در مراسم تجديد عهد با نماينده ولي فقيه در استان گفت: تعبير امام …. همزمان با ايام فاطميه ۲ شهيد گمنام در شهرک نفت اهواز تشييع و به خاک سپرده مي شوند.

دانلود نوحه و مداحی فاطمیه سال ۹۴ – آوینی

https://www.aviny.com/Voice/marsieh/hazrat_zahra/hazrat_zahra_94.aspx

۱٫ حاج امیر عباسی. ردیف. موضوع. پخش, اجرا. حجم (KB). زمان. ۱, فاطمیه فصل عزا … ۱۵, درد پهلو خوب نه بدتر شده این روز ها (واحد) …. ۸, مراسم عزاداری بیت رهبری (شب اول) …

رهبر انقلاب – اخبار پیرامون رهبری – صاحب‌خبر

sahebkhabar.ir/subject/103293/رهبر-انقلاب

تشکیل شود تا فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در آنها انجام شده و این تشکل‌ها به تشکل‌های … تولید « سرود ولایت ۹۵» به منظور همخوانی مردم در دیدار رهبری … فرماندار شهرستان خلخال گفت: برنامه‌های کاهش آسیبهای اجتماعی در مدارس خلخال اجرا می‌شود تا …

آيين عزاداري محّرم در استان اردبيل + عکس – باشگاه خبرنگاران

www.yjc.ir › فرهنگی هنری › تکیه حسینی

۳ آذر ۱۳۹۱ ه‍.ش. – مردم استان اردبيل نيز در اين رهگذر با تمام قد ظاهر شده و با جانفشاني خود سنگ تمام ميگذارند. … مراسمشبیه‌خوانی به دو نوع ثابت و سیار به اجرا درمی‌آید و در عزاداری‌ روز عاشورا گروه‌های ….. مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب اولفاطمیه ۹۵.

سایت رسمی عباسیه دزفول

با عرض سلام خدمت عزاداران حسینی ، تمام مداحی های سال ۹۵ اجرا شده در عباسیه در این مطلب قرار … مراسم روز بیست و هشتم ماه صفر با مداحی جناب آقای مهدی روغنی و حاج رضا …

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

www.tebyan.net/

برگزاری برنامه‌های ویژه فرهنگی مترو در یوم الله ۲۲بهمن | مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند برگزار شد | نتیجه اعمال خودسرانه: چیزی جز خفّت و خواری و …

نمایشگاه بزرگ کتاب کرمانشاه ۲۴ آبان ۹۵ برگزار می شود …

www.dana.ir/…/نمایشگاه-بزرگ-کتاب-کرمانشاه-۲۴-آبان-۹۵-برگزار-می-شود-برگزار…

۶ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، با اشاره به اجرای برنامه های … دیگری نیز در کنار این نمایشگاه تدارک دیده شده و برگزار خواهد شد. … وی افزود: از دیگر برنامه های امسال برگزاری نمایش آیینی تعزیه و مراسمات سوگواری در دهه ابتدایی ماه محرم …. اعزام ۵۵ مبلغ و مبلغه در ایام فاطمیه به مناطق مختلف شهرستان هرسین …

نوحه زیبای ترکی حاج مهدی رسولی در فاطمیه اول ۹۵ +دانلود – …

betanews.ir › دانا › مذهبی

۲ روز پیش – مراسم ایام سوگواری حضرت زهرا س به مدت سه شب در حسینیه ثارالله … این مراسمات در سه شب و با مداحی حاج مهدی رسولی از مادحین جوان و ولایی زنجان برگزار شد. … حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا …

سازمان بسیج دانشجویی – صفحه اصلی

این مراسم به همت بسیج دانشجویی این دانشگاه و با حضور خانواده های ۴شهید مدافع حرم … حمیدرضا اسداللهی فردا (دوشنبه۲۵بهمن۹۵) بعد از نماز ظهر در آمفی تئاتر دانشکده …. بررسی اقدامات وزارت اقتصاد در اجرای ۱۲ پروژه اقتصاد مقاومتی/ از تقویت گمرک تا … ۱۳ میلیون دز واکسن اِنتروتوکسمی در این شعبه تولید شده که با تولید ۲ میلیون دز …

دانلود مداحی ویژه فاطمیه ۹۵ جواد مقدم – roozebidari-roz

roozebidari-roz.chartblogs.ir/page-2092225.html

دانلود مداحی ویژه فاطمیه ۹۵ جواد مقدم. دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا(س) ۹۵ جواد مقدم. مداحی شهادت حضرت زهرا(س) ۹۵ جواد مقدم. مراسمات اجرا شده سال ۹۴٫ با مداحی کربلایی جواد …

پایگاه اطلاع رسانی آناج

برپایی شهرک آسمانی فاطمیون همزمان با ایام فاطمیه/توضیحات سردار کریمیان درباره … ولنتاین بهانه‌ای شده تا جوانان تصاویر هدایایی که برای دوست‌شان خریده‌اند را در فضای … نائب رئیس اول مجلس ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن …. اقتصادی در ماه های گذشته؛ همچنان شاهد رکود حاکم بر بازار در زمستان ۹۵ هستیم.

معاونت اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران > صفحه اصلی

دفاع از آرمان‌هاي ولايت از ۲۲ بهمن تا ايام فاطميه در سراهاي محلات امتداد می یابد … مهلت آزمون آنلاین پنجمین دوره جشنواره شکوفا تا ۲۶ دی ماه/ اجرای دور نهایی آزمون ۲۷ بهمن …. مراسم بزرگداشت شهدای آتش نشان شهرداری تهران در مدرسه عالی شهید مطهری … تهران و مستندات مذهبی، اموزشی، سینمایی، کودک و نوجوان و فیلم های مناسبتی راه اندازی شده است.

ارسال پیام و نظر :: بیان معنوی – ناشر آثار استاد پناهیان

۱۸ فروردین ۱۳۹۲ ه‍.ش. – در سایت بیان معنوی مباحث خیلی عالی بارگزاری شده اما درباره دیدگاه استاد ….. به نظر حاج آقا پناهیان کدوم یک از سخنرانی های دهه اول محرم ۹۵ ایشون رو گوش کنم؟ …. را بمکن به نظر شما حکومت ما اسلامیه عدالت اجرا میشه تا کی مردم باید تحمل …… منتظر اعلام برنامه مراسمات پیاده روی اربعین امسال استاد هستیم. …… ایام فاطمیه

ایام فاطمیه ۹۴ ۹۵ – آخرین اخبار ایران و جهان

khabarduni.ir/search/?q=ایام+فاطمیه+۹۴+۹۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در مراسم ايام فاطميه به …. در شب اول و دوم فاطميه اول ۹۴ که در هیئت رایة العباس(ع) چیذر اجرا شده، آماده دریافت است.

دانلود مداحی ویژه فاطمیه ۹۵ مهدی اکبری – globin

globin.rzb.atesbr.ir/view728978.html

دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا(س) ۹۵ مهدی اکبری. دانلود مداحی فاطمیه ۹۵ مهدی اکبری. مراسمات اجرا شده سال ۹۴٫ با مداحی حاج مهدی اکبری آماده دریافت شد. مداحی ایام فاطمیه دوم …

دانلود مداحی ویژه فاطمیه ۹۵ حمید علیمی – globin

globin.rzb.atesbr.ir/view728977.html

دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا(س) ۹۵ حمید علیمی. مداحی فاطمیه ۹۵ کربلایی حمید علیمی. مراسمات اجرا شده سال ۹۴٫ با مداحی حمید علیمی آماده دریافت شد. مداحی شب ششم …

با حضور – مصاف

www.masaf.ir/ImagesSitemap

… http://www.masaf.ir/images/طرح بزرگ عهد خوانی-shia muslim-۹۵.jpg طرح بزرگ عهد …. من آن کسی هستم که زمین را پر از عدل می‌کنم ،همان گونه که پر از ستم شده است . … و نواصب هم از ارکان مراسم کربلاست، ” قل لا اسألکم علیه اجراً، الاّ المودة فی القربی”. …… مقارن با ایام فاطمیه است. shia muslim http://www.masaf.ir/images/ورود پیکر ۷۰ …

اعلامیه مراسمات ولادت علی اکبر – تفریحی

tafrihy.net/public/index/view/28971-اعلامیه+مراسمات+ولادت+علی+اکبر/?page=8

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – خبر چه) کریمی و هلالی ایام فاطمیه مداحی مولودی‌های ولادت همزمان کریمی و هلالی شب … تکمیل استخدام استانداری قزوین سال شده/ مشروح ۹۴ (استخدام شهرداری و آتش …. جزییات ویژه برنامه سال تحویل ۹۵ با اجرای علی ضیا | نوروز ۹۵ی مردم، در …

فاطمیه دوم ۱۴۳۵ فروردین ماه ۱۳۹۳ حجت الاسلام سید مهدی شمس …

rdq.s2a.ir/…/فاطمیه+دوم+۱۴۳۵+(فروردین+ماه+۱۳۹۳)+حجت+الاسلام+سید+مهدی+شمس+الدی…

فاطميه دوم ۱۴۳۵ (فروردين ماه ۱۳۹۳) حجت الاسلام سيد مهدي شمس … مراسم دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵ برابر با ۱۴ ابان ۱۳۹۲ …. (آخرین شب جمعه ماه رمضان ۱۴۳۵)، هیأت شهدای گمنام اجرا شده است، به صورت صوتی آماده دریافت می باشد. … مولودی میلاد امام رضا(ع) ۹۵.

دانلود مداحی جدید ۹۳| موتور جستجوی یوز

www.yooz.ir/blogs/search/?q=دانلود%۲۰مداحی%۲۰جدید%۲۰۹۳

۱۲ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا ۹۵ گلچین مداحی ۹۵ · ۱۰۰۱ رز بلاگ ۱۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۰٫ حاج محمود کریمی: مداحی شب شهادت فاطمیه دوم ۹۴ محمود کریمی مداحی ظهر … ویژه نامه میلاد امام حسن عسکری(ع) مراسمات اجرا شده: دانلود مولودی میلاد امام …

دانلود مداحی هیات الرضا۹۵

www.khabarnewss.ir/tag/دانلود-مداحی-هیات-الرضا۹۵

مراسم فاطمیه اول هیات رهروان امام خمینی ره – اسفند ۹۴ | جستجو | … ابوالفضل (ع) شهرستان بوشهر اجرا شده است را به صورت صوتی میتوانید از ادامه مطلب دانلود كنید. مراسم .منبع

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها : , , , ,

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A